Thông báo Pháp lý

Chi tiết theo § 5 TMG (Đạo luật Telemedia của Đức)

Wörwag Pharma GmbH & Co.KG
Flugfeld-Allee 24
71034 Böblingen
Đức

Điện thoại: +49 (0)7031 6204-0
Fax: +49 (0)7031 6204-99
Email: info(at)woerwagpharma.com

Trụ sở chính: Böblingen
Đăng ký thương mại: Tòa án Quận Stuttgart, HRA 242191
Mã số VAT: DE187275003
Cơ quan quản lý: Ban Quản lý

Hội đồng Khu vực Tübingen: Gerhard Mayer, Jochen Schlindwein

Đối tác chung

Dr. Fritz Wörwag GmbH
Flugfeld-Allee 24
71034 Böblingen
Đức

Trụ sở chính: Böblingen
Đăng ký thương mại: Toán án Quận Stuttgart, HRA 17815
Quản lý: Gerhard Mayer, Jochen Schlindwein

Nội dung báo chí-xã luận

Chịu trách nhiệm về nội dung báo chí-xã luận theo § 55, Đoạn 2 Hiệp ước Phát thanh: Monika Wörwag

Các chỉ thị về bản quyền & loại trừ trách nhiệm

Nội dung của các trang Internet này được bảo vệ theo bản quyền. Việc sao chép, chỉnh sửa, xử lý và bất kỳ hình thức sử dụng nào, đặc biệt là đồ họa, văn bản, biểu trưng, ​​hình ảnh, v.v., cần có sự đồng ý bằng văn bản của Wörwag Pharma GmbH & Co. KG. Wörwag Pharma GmbH & Co. KG. không đảm bảo rằng nội dung được cập nhật, chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích. Chỉ những người điều hành các trang được liên kết chịu trách nhiệm về nội dung của chúng. Tên sản phẩm hoặc công ty được sử dụng có thể là nhãn hiệu hoặc thương hiệu đã được đăng ký.