Tuân thủ tại Wörwag Pharma

Tuân thủ tại Wörwag Pharma có nghĩa là tuân thủ các quy tắc bên ngoài và nội bộ. Những quy tắc này có thể được áp đặt từ bên ngoài theo luật pháp hoặc quy định hoặc được xác định nội bộ dưới dạng các chương trình, quy trình và các biện pháp kiểm soát. Hành động có trách nhiệm, đúng đạo đức và hợp pháp là yếu tố cơ bản cho sự thành công của Wörwag Pharma cũng như định hướng khách hàng và chất lượng sản phẩm của chúng tôi.

Hướng dẫn cơ bản về hành vi được mô tả trong Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi. Đây là tài liệu ràng buộc dành cho tất cả nhân viên của Wörwag Pharma để xác định các rủi ro và từ đó tránh vi phạm pháp luật.

Nicole Schmolke

Wörwag Pharma đã bổ nhiệm vị trí cán bộ phụ trách tuân thủ của tập đoàn để duy trì các quy tắc tuân thủ trong tập đoàn. Trách nhiệm này sẽ do Nicole Schmolke (Giám đốc Nhân sự) đảm nhận

Để phát hiện các rủi ro về tuân thủ và mọi hành vi bất hợp pháp tiềm ẩn càng sớm càng tốt, Wörwag Pharma khuyến khích nhân viên và đối tác kinh doanh của mình báo cáo các vi phạm về tuân thủ một cách bảo mật tại

compliance(at)woerwagpharma.com

trực tiếp cho Cán bộ phụ trách Tuân thủ của Tập đoàn. Điều này có thể được thực hiện riêng tư cũng như ẩn danh.