Vitamin B12 - Liều cao hơn 600 mcg để cải thiện hấp thu

Các dạng khác nhau của cobalamine có cùng cơ chế về hấp thu và chuyển hoá trong cơ thể

Ở liều trên 600mcg, các dạng cobalamine sẽ cải thiện về dược động học tốt hơn vì gia tăng các hấp thu thụ động gây ra bởi liều cao

B12 Ankermann® với hoạt chất cyanocobalamine, tương đương về cơ chế hấp thu, chuyển hoá với các dạng cobalamine khác và tương đương sinh khả dụng với dạng đường tiêm.

Sản phẩm khác