Báo cáo về tác dụng phụ không mong muốn

Bạn có muốn báo cáo trường hợp nghi ngờ là tác dụng phụ của một trong các sản phẩm của chúng tôi không?
Vui lòng truy cập liên kết dưới đây và sử dụng biểu mẫu đã lưu.

Biểu mẫu báo cáo trường hợp nghi ngờ là tác dụng phụ (PDF)

Vui lòng gửi biểu mẫu đã hoàn thành qua e-mail đến: dso(at)woerwagpharma.com
hoặc qua thư gửi bằng đường bưu điện đến: 

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Pharmakovigilanz Abteilung
Calwer Straße 7
71034 Böblingen